Sách TT Thích Hạnh Bình -Trung tâm Phật Học Hán Truyền đã phát hành

Mua sách tại nhasachphatgiao.com

Nghiên cứu Như lai tạng

Vô Ngã Luân Hồi

Giảng giải Kinh Bát Nhã

Lược giảng Luận Trung Quán

Lịch sử Tư tưởng Phật học Trung Quốc

Khái Luận Phật giáo Ấn Độ

Nghiên cứu 5 việc Đai Thiên

Bát Chánh Đạo- Lối sống mang lại hạnh phúc (Tái Bản)

Dị Bộ Tông Luân luận

Đức Phật và những vấn đề thời đại

Phật Giáo và cuộc sống

Phật giáo Việt Nam suy tư nhận định (Tái bản)

Ba điều căn bản học Phật

Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên Thuỷ

Lịch sử Biên tập Thánh Điển Phật Giáo Nguyên Thuỷ

Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc

Nghiên cứu khái niệm ALAHAN

Tiến Trình giải thoát

Bộ phái Phật giáo A Tỳ Đạt Ma

Nguyên cứu các Luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (bộ 2 quyển)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *